Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o.:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTE GMINA RADYMNO ORAZ DOSTAWA POJAZDU ASENIZACYJNEGO Z FUNKCJĄ PŁUKANIA SIECI
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie opublikowano w BZP pod nr 660055-N-2018 z dnia 2018-12-10 r.  oraz na tablicy ogłoszeń Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o.

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPPK.04.03.01-18-009/17-00 Projekt pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skołoszów, Gmina Radymno – II etap z rozbudową oczyszczalni w Świętem”.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 18094014300000, ul. Skołoszów, ul. Dworska  67 , 37550   Radymno, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 16 62 81 265, e-mail zgkradymno@poczta.fm, faks 16 62 81 265.
Adres strony internetowej (URL): www.pkgr.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://www.pkgr.pl/index.php/przetarg


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.pkgr.pl/index.php/przetarg


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Pzp składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz poz. 1830) osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o. Skołoszów, ul. Dworska 67 37-550 Radymno


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTE GMINA RADYMNO ORAZ DOSTAWA POJAZDU ASENIZACYJNEGO Z FUNKCJĄ PŁUKANIA SIECI
Numer referencyjny: ZP.271.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Święte, Gmina Radymno”. Skala przedsięwzięcia obejmuje modernizację, rozbudowę obiektów części mechanicznej, biologicznej oraz osadowej oczyszczalni ścieków w zakresie architektury, konstrukcji, technologii, instalacji sanitarnych, eklektycznych i AKPiA, zagospodarowania terenu, oraz rozruch mechaniczny i technologiczny oczyszczalni ścieków oraz dostawa fabrycznie nowego - wcześniej nierejestrowanego, pojazdu asenizacyjnego.

II.5) Główny kod CPV: 45252127-4
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45100000-8

45111291-4

45200000-9

45210000-2

45400000-1

45231300-8

45330000-9

45310000-3

45453000-7

45262640-9

45232421-9

45231400-9

34144520-9II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-10

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Określenie warunków: (dotyczy Część I zamówienia ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Święte Gmina Radymno” oraz Część II zamówienia ,,Dostawa pojazdu asenizacyjnego z funkcją płukania sieci”) Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: (dotyczy Część I zamówienia ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Święte Gmina Radymno” ) a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 4 000 000 PLN. b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 6 000 000 PLN. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy mogą spełnić łącznie. (dotyczy Część II zamówienia ,,Dostawa pojazdu asenizacyjnego z funkcją płukania sieci”) Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: (dotyczy Część I zamówienia ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Święte Gmina Radymno”) Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, wykazanie przez Wykonawcę, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości co najmniej Qśrd = 988 m3/d przy czym wartość robót budowlano-montażowych nie mogła być mniejsza niż 6.000.000,00 PLN netto. b) dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami: ● Kierownika Budowy: co najmniej jedna osoba posiadająca: a. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego lub równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą pełnić funkcję kierownika budowy w zakresie niniejszego zamówienia, b. osoba ta musi posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi liczone od daty wystawienia uprawnień. ● Kierownika robót sanitarnych - co najmniej jedna osoba posiadająca: a. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego lub równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą pełnić funkcję kierownika robót w zakresie niniejszego zamówienia, b. co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi liczone od daty wystawienia uprawnień. ● Kierownika Robót Elektrycznych i AKPiA - co najmniej jedna osoba posiadająca a. uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego lub równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Robót w zakresie niniejszego zamówienia. Osoba ta musi posiadać wykształcenie wyższe i minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub robót liczone od daty wystawienia uprawnień. (dotyczy Część II zamówienia ,,Dostawa pojazdu asenizacyjnego z funkcją płukania sieci”) Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, wykazanie przez Wykonawcę, że: a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał jedną zabudowę polegającą na, zabudowie pojazdu asenizacyjnego na podwoziu o dopuszczalnej masie całkowitej min 7 ton,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

(dotyczy Część I zamówienia ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Święte Gmina Radymno”) 1) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa 1) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.) 2) dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert). 3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 7 pkt 1 i 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż odpowiednie dokumenty wskazane w ust 7 pkt 1 i 2 które zastępują odpowiednio. 4) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument, o którym mowa w ust 7 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert). Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
(dotyczy Część I zamówienia ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Święte Gmina Radymno”) 1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego: 1) posiadania sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum odpowiada za spełnienie tego warunku. W/w dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem b) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego; W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum odpowiada za spełnienie tego warunku. W/w dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem; 2) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej - zamawiający żąda następujących dokumentów a) wykazu robót budowlanych wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz. Ww. dokument składa Pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz. Ww. dokument składa Pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. W/w dokument należy złożyć w oryginale. UWAGA! W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w złotych polskich (PLN) Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono to ostatni dzień, w którym ogłoszono kurs przed tym dniem. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. (dotyczy Część II zamówienia ,,Dostawa pojazdu asenizacyjnego z funkcją płukania sieci”) 1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego: a) wykaz dostaw wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz. Ww. dokument składa Pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. W/w dokument należy złożyć w oryginale.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Do oferty należy załączyć: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2/2a do SIWZ); 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania (załącznik nr 3/3a do SIWZ); 3) kopię dowodu wniesienia wadium (dotyczy I części zamówienia). 4) Pełnomocnictwa, o których mowa w Rozdziale VII ust. 5 SIWZ. 5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w łącznej wysokości 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).(dotyczy I części zamówienia): 1a. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium, (dotyczy II części zamówienia).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
(dotyczy Część I zamówienia ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Święte Gmina Radymno”) Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w umowie w stosunku do treści złożonej oferty w następujących okolicznościach i na następujących warunkach: 1. Zamawiający przewiduje możliwość oraz tryb dokonania zmian niniejszej umowy, w niżej wymienionych przypadkach: 1) zmiany ogólne: a) zmiana adresu / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy, b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego / Wykonawcy – w przypadkach choroby lub zwolnienia z pracy na osoby które spełniają zakreślone warunki w siwz, c) zmiana w kolejności i terminach robót określonych harmonogramem jeżeli zmiany te wynikają z technologii wykonywania robót lub są korzystne dla Zamawiającego, 2) nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy prawa. 3) możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego: a) przekazanie terenu budowy, b) przekazanie dokumentów budowy, c) innych przeszkód wynikłych ze strony Zamawiającego. 4) możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie robót, ze względu na: a. prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; b. oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. wymagane obowiązującymi przepisami prawa, o ile okres wyczekiwania Wykonawcy nie wynika z braku podjęcia niezwłocznie lub wadliwego wykonywania przez Wykonawcę czynności niezbędnych do zainicjowania oraz prawidłowego przeprowadzenia właściwego postępowania celem uzyskania wskazanych powyżej niezbędnych opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., o okres oczekiwania wykraczający poza termin wynikający z przepisów zobowiązanego do wydania opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.; c. uwarunkowania społeczne np. protesty, petycje, itp. d. konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości, e. roboty dodatkowe niezbędne do realizacji zamówienia a nie objęte zadaniem podstawowym, f. zmianę zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót na lepsze względem dokumentacji projektowej w sytuacji braku pozyskania danych materiałów i technologii na rynku za zgodą autora projektu i nie spowoduje to zmiany pozwolenia na budowę, g. zmianę warunków geotechnicznych, których nie można było przewidzieć na etapie projektowym, h. w wyniku wystąpienia konieczności wykonania prac archeologicznych na terenie budowy, zamian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy; i. wystąpienia czynników zewnętrznych, typu: niemożliwe do przewidzenia zdarzenia losowe, jak np. pożar, powódź, huragan, itp., a także dłużej utrzymujące się niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej. j. z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron. k. wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, w szczególności tych, które wynikają z błędów projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych warunków terenowych, a także zmian powodujących poprawę efektywności ekonomicznej inwestycji, 5) zmiana wysokości wynagrodzenia w oparciu o zmianę stawki podatku od towarów i usług (VAT), w przypadku dokonania takiej zmiany przez ustawodawcę – w tej sytuacji do ceny netto oferty zostanie dodana nowa wartość podatku VAT wyliczona w oparciu o nowe przepisy, 6) zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy. Sposób inicjowania zmian: 1) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, 2) Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany. 3) przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności itp. 4) w rezultacie dokonania czynności opisanych w pkt 1 i 2 może dojść do negocjacji między stronami i podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiający. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na przenoszenie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią (przelew). 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich, patentowych, znaków ochronnych itp. odnoszących się do zastosowanych rozwiązań, sprzętu, urządzeń, technologii i materiałów potrzebnych przy realizacji robót. 5. Konsorcjanci wobec Zamawiającego odpowiadają w sposób solidarny, bez jakichkolwiek zastrzeżeń i warunków, a wszelkie wewnętrzne ustalenia Konsorcjantów naruszające zasadę odpowiedzialności solidarnej są wobec Zamawiającego bezskuteczne. Uprawnionym do wystawiania faktur jest wyłącznie lider konsorcjum ( Zapis obowiązuje tylko w przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum). 6. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej lub innej dokumentacji wykonanej przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu niniejszej mowy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego na czas nieokreślony, bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia woli, autorskie prawa majątkowe do utworów wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich na polach eksploatacji wskazanych w ust. 15. Z chwilą nabycia praw majątkowych autorskich Zamawiający nabywa własność egzemplarzy, na których utrwalono utwór, co do których następuje nabycie tych praw oraz prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów. 7. Przeniesienie prawa, wskazanego w ust. 14, następuje na poniższych polach eksploatacji: a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręczne i odmianami tych technik, b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji inwestycji, opracowania realizacji projektu technicznego z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, do remontów lub odbudowy inwestycji sporządzonych z wykorzystaniem utworu, sporządzanie makiety inwestycji, c) wprowadzanie do pamięci komputera, w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, d) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii; e) rozpowszechnianie w inny sposób w tym, ekspozycja, publikowanie części lub całości f) opracowania i modyfikacje. 8. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na wyżej wymienionych polach eksploatacji może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako cześć dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd. 9. Postanowienia powyższych ustępów stosuje się odpowiednio do zmian w utworach wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, dokonanych w ramach nadzoru autorskiego z tym, że prawa majątkowe autorskie do zmienionych utworów Zamawiający nabywa z chwilą wprowadzenia tych zmian w trakcie wykonywania obowiązków nadzoru autorskiego. 10. Wykonawca oświadcza, iż w chwili przyjęcia przez Zamawiającego dokumentacji o której mowa w ust. 15, w tym również ich części, przysługiwać mu będzie pełnia autorskich praw, prawa te nie będą obciążone żadnymi prawami osób trzecich, ani nie będą naruszać prawa ani interesów i dóbr prawem chronionych osób trzecich. 11. Wynagrodzenie należne Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich majątkowych do utworów i przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do tych utworów na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w umowie oraz własność nośników / egzemplarzy, na których utwory utrwalono. 12. Wykonawca zapewnia, iż korzystanie przez niego z wszelkich materiałów, urządzeń, instalacji, wykorzystywanie przez niego technologii do wykonywania Robót nie narusza niczyich praw autorskich, ani praw własności przemysłowej. 13. Postanowienia § 11 ust. 15-20 Umowy stosuje się odpowiednio do ochrony praw autorskich oraz praw własności przemysłowej. 14. Postanowienia dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych pozostają w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy. (dotyczy Część II zamówienia ,,Dostawa pojazdu asenizacyjnego z funkcją płukania sieci”) 2. Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w umowie w stosunku do treści złożonej oferty w następujących okolicznościach i na następujących warunkach: a. wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT , przy założeniu, że cena netto pozostaje bez zmian, b. zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego przez zmianę nazwy firmy, adresu siedziby. IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Część I zamówienia ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Święte Gmina Radymno”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Święte, Gmina Radymno”. Skala przedsięwzięcia obejmuje modernizację, rozbudowę obiektów części mechanicznej, biologicznej oraz osadowej oczyszczalni ścieków w zakresie architektury, konstrukcji, technologii, instalacji sanitarnych, eklektycznych i AKPiA, zagospodarowania terenu, oraz rozruch mechaniczny i technologiczny oczyszczalni ścieków. Przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem: 1) Obiekty istniejące Wyłączone z eksploatacji/układ awaryjny: 2) Obiekty istniejące podlegające adaptacji, przebudowie, rozbudowie: 3) Obiekty/instalacje projektowane...
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45252127-4, 45252127-4, 45100000-8, 45111291-4, 45200000-9, 45210000-2, 45400000-1, 45231300-8, 45330000-9, 45310000-3, 45453000-7, 45262640-9, 45232421-9, 45231400-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-10
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Część II zamówienia ,,Dostawa pojazdu asenizacyjnego z funkcją płukania sieci”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego - wcześniej nierejestrowanego, pojazdu asenizacyjnego. Samochód powinien spełniać nw. funkcje: 1. Usuwania nieczystości i osadów z głębokości do 6 m. kanałów, dołów i szamb. 2. Czyszczenia sadzawek, basenów przeciwpożarowych, zbiorników ze szlamu i mułu itp. 3.Czyszczenia kanalizacyjnych wpustów ulicznych, czyszczenia przykanalików i rur kanalizacyjnych o średnicy do 200 mm. i długości do 50 m. 4. Do mycia innych urządzeń. Pojazd musi być przystosowany do poruszania się prawą stroną jezdni (kierownica po lewej stronie), dopuszczalna masa całkowita min. 7,0 t, szerokość pojazdu do 2 200 mm, silnik wysokoprężny o mocy nie mniejszej niż 180 km, norma emisji spalin EURO 6, pojemność silnika max 3000 cm3.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34144520-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE: