Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o.: „Dostawa specjalistycznego samochodu (śmieciarki) do odbioru i transportu odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 566808-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 18094014300000, ul. Skołoszów, ul. Dworska  67, 37-550  Radymno, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 16 62 81 265, e-mail zgkradymno@poczta.fm, faks 16 62 81 265.
Adres strony internetowej (url): http://www.pkgr.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Dostawa specjalistycznego samochodu (śmieciarki) do odbioru i transportu odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.2.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego specjalistycznego samochodu (śmieciarki) do odbioru i transportu odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia oferty 59 miesięcznych rat leasingowych skalkulowanych przy zastosowaniu kosztu zmiennego opartego na stawce referencyjnej WIBOR 1M z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu, płatnych zgodnie z harmonogramem finansowym, będącym załącznikiem do umowy oraz uwzględnienie opłaty wstępnej w wysokości 0 % wartości netto śmieciarki oraz kwoty wykupu śmieciarki będącej przedmiotem zamówienia w wysokości 1 % jej wartości netto + VAT. 2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę jednego, fabrycznie nowego, samochodu ciężarowego specjalistycznego, wyprodukowanego w 2020 roku, spełniającego normę EURO 6 w zakresie emisji spalin, jak również spełniającego wymagania techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 34114000-9

 

Dodatkowe kody CPV: 34144510-6, 34144511-3, 66114000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/08/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 490000
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak

 

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum firm: Europejski Fundusz Leasingowy S.A. – Lider Konsorcjum, BFE Polska Sp. z o. o. – Partner Konsorcjum
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Legnicka 48, bud. C-D
Kod pocztowy: 54-202
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 688202.53
Oferta z najniższą ceną/kosztem 688202.53
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 688202.53
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.