OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTE GMINA RADYMNO ORAZ DOSTAWA POJAZDU ASENIZACYJNEGO Z FUNKCJĄ PŁUKANIA SIECI

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane zostało na stronie Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o., oraz stronie BZP pod nr 500246507-N-2018
z dnia 12-10-2018 r.

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 632960-N-2018
Data: 08/10/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 18094014300000, ul. Skołoszów, ul. Dworska  67, 37550   Radymno, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 16 62 81 265, e-mail zgkradymno@poczta.fm, faks 16 62 81 265.
Adres strony internetowej (url): http://www.pkgr.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.2.
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: (dotyczy Część I zamówienia ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Święte Gmina Radymno” ) a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 4 000 000 PLN. b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 6 000 000 PLN. (dotyczy Część II zamówienia ,,Dostawa pojazdu asenizacyjnego z funkcją płukania sieci”) Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: (dotyczy Część I zamówienia ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Święte Gmina Radymno” ) a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 4 000 000 PLN. b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 6 000 000 PLN. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy mogą spełnić łącznie. (dotyczy Część II zamówienia ,,Dostawa pojazdu asenizacyjnego z funkcją płukania sieci”) Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-10-24, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-10-29, godzina: 10:00,