Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o.: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego opublikowanego w BZP nr 510119190-N-2020 z dnia 03-07-2020 r.

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 554151-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 18094014300000, ul. Skołoszów, ul. Dworska  67, 37-550  Radymno, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 16 62 81 265, e-mail zgkradymno@poczta.fm, faks 16 62 81 265.
Adres strony internetowej (url): http://www.pkgr.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.1.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć samochód specjalistyczny typu śmieciarka, na warunkach i parametrach technicznych określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia a to między innymi; • Podwozie rok produkcji 2019 lub 2020, • Dopuszczalna masa całkowita min. 18 ton, • konfiguracja osi 4x2, • silnik wysokoprężny min. 250 KM, • pojemność silnika min. 6,5 litra, • silnik spełniający normy emisji spalin EURO6, • skrzynia biegów manualna, min. 6-biegowa, Zabudowa śmieciarki: rocznik 2020, • nadwozie śmieciarki tylno - załadowczej o pojemności skrzyni ładunkowej min. 15 m3.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 34144511-3

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z o.o. ul. Dworska 67 Skołoszów, 37-550 Radymno, działając na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, unieważnia postępowanie przetargowe pn; „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka”, Uzasadnienie Zamawiający po analizie licznych próśb o wyjaśnienie opisu przedmiotu zamówienia, doszedł do przekonania, że niewystarczająco skonstruował opis przedmiotu zamówienia, czym mógł narazić się na naruszenie przepisu art. 29 ust. 1 Pzp, który brzmi: Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.