Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o.: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTE GMINA RADYMNO

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

Ogłoszenie zamieszczone w BZP pod nr 510159878-N-2019 z dnia 01-08-2019 r.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPPK.04.03.01-18-009/17-00 Projekt pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skołoszów, Gmina Radymno – II etap z rozbudową oczyszczalni w Świętem”.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 551020-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540117136-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 18094014300000, ul. Skołoszów, ul. Dworska  67, 37-550  Radymno, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 16 62 81 265, e-mail zgkradymno@poczta.fm, faks 16 62 81 265.
Adres strony internetowej (url): http://www.pkgr.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTE GMINA RADYMNO

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.1.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Święte, Gmina Radymno”. Skala przedsięwzięcia obejmuje modernizację, rozbudowę obiektów części mechanicznej, biologicznej oraz osadowej oczyszczalni ścieków w zakresie architektury, konstrukcji, technologii, instalacji sanitarnych, eklektycznych i AKPiA, zagospodarowania terenu, oraz rozruch mechaniczny i technologiczny oczyszczalni ścieków.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45252127-4

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45111291-4, 45200000-9, 45210000-2, 45400000-1, 45231300-8, 45330000-9, 45310000-3, 45453000-7, 45262640-9, 45232421-9, 45231400-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 12 078 573.32
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: GEO Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Złota Góra 19a
Kod pocztowy: 37-550
Miejscowość: Radymno
Kraj/woj.: podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 17 022 126.23
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17 022 126.23
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 22 753 770.00
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.