Radymno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie opublikowane w BZP nr 500167602-N-2018 z dnia 17-07-2018 r.

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 582985-N-2018
Data: 03/07/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 18094014300000, ul. Skołoszów, ul. Dworska  67, 37550   Radymno, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 16 62 81 265, e-mail zgkradymno@poczta.fm, faks 16 62 81 265.
Adres strony internetowej (url): http://www.pkgr.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.1.
Punkt: 3)
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1. Zdolności technicznej lub zawodowej (dotyczy I części zamówienia): Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, wykazanie przez Wykonawcę, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie kanalizacji sanitarnej o łącznej wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 4.000.000,00 złotych netto. b) dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami: ● Kierownika Budowy: co najmniej jedna osoba posiadająca: a. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego lub równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą pełnić funkcję kierownika budowy w zakresie niniejszego zamówienia, b. osoba ta musi posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi liczone od daty wystawienia uprawnień. ● Kierownika robót sanitarnych - co najmniej jedna osoba posiadająca: a. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego lub równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą pełnić funkcję kierownika robót w zakresie niniejszego zamówienia, b. co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi liczone od daty wystawienia uprawnień. 1a. Zdolności technicznej lub zawodowej (dotyczy II części zamówienia): Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1. Zdolności technicznej lub zawodowej (dotyczy I części zamówienia): Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, wykazanie przez Wykonawcę, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie kanalizacji sanitarnej o łącznej wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 4.000.000,00 złotych netto. b) dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami: ● Kierownika Budowy - co najmniej jedna osoba posiadająca: a. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego lub równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą pełnić funkcję kierownika robót w zakresie niniejszego zamówienia, b. co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi liczone od daty wystawienia uprawnień. ● Kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych - co najmniej jedna osoba posiadająca: a. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego lub równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą pełnić funkcję kierownika budowy w zakresie niniejszego zamówienia, b. osoba ta musi posiadać co najmniej 1-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi liczone od daty wystawienia uprawnień. 1a. Zdolności technicznej lub zawodowej (dotyczy II części zamówienia): Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-20, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-27, godzina: 10:00,