Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skołoszów, Gmina Radymno – II etap”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe opublikowane

w BZP pod nr 500209453-N-2018 z dnia 31.08.2018 r.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPPK.04.03.01-18-009/17-00 Projekt pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skołoszów, Gmina Radymno – II etap z rozbudową oczyszczalni w Świętem”.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 582985-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500167602-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 18094014300000, ul. Skołoszów, ul. Dworska  67, 37550   Radymno, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 16 62 81 265, e-mail zgkradymno@poczta.fm, faks 16 62 81 265.
Adres strony internetowej (url): http://www.pkgr.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skołoszów, Gmina Radymno – II etap”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.1.1.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skołoszów, Gmina Radymno”. Skala przedsięwzięcia swym zakresem obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-ciśnieniowej ścieków bytowych z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Skołoszów, która po zrealizowaniu umożliwi odprowadzenie ścieków do grupowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Święte. Ze względu na ukształtowanie terenu zaprojektowana sieć kanalizacyjna ścieków bytowych w zakresie objętym dokumentacją projektową została podzielona na osiem zlewni oznaczonych literami: „A”, „B” , „C”, „D”, „E”, „F”, „G” i „H”, które zostaną włączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej ścieków bytowych zrealizowanej w roku 2005. Ścieki bytowo-gospodarcze z budynków odprowadzane będą siecią kanałów grawitacyjnych do zaprojektowanych przepompowni ścieków oznaczonych literami: „PA”, „PB”, „PC”, „PD”, „PE”, „PF”, „PG” i „PH”, w których zostaną zainstalowane pompy zatapialne których zadaniem będzie przepompowywanie ścieków w kierunku istniejącej tłoczni ścieków usytuowanej w części północnej wsi Skołoszów, w sąsiedztwie drogi krajowej Nr 4 - obwodnicy miasta Radymno.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 

Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45111240-2, 45231300-8, 45232400-6, 45232423-3, 45255600-5, 45342000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Część I ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skołoszów, Gmina Radymno – II etap część I

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 5775384.58
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: GEO Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Złota Góra 19a
Kod pocztowy: 37-550
Miejscowość: Radymno
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 7579498.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7579498.25
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11635800.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Część II ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skołoszów, Gmina Radymno – II etap część II

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 492919.04
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 444214.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 444214.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 672933.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.