INWESTYCJE

Opublikowano: poniedziałek, 03, grudzień 2018

"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skołoszów,

Gmina Radymno - II etap z rozbudową oczyszczalni w Świętem"

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z o. o. realizuje operację pn.:

"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skołoszów, Gmina Radymno - II etap".

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej  nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Ogólna wartość projektu to  8 023 712,25 zł, w tym dofinansowanie 4 498 414,75 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie ilości ludności korzystającej             

z systemu oczyszczania ścieków oraz ochrona środowiska naturalnego na terenie Gminy Radymno.

W ramach zadania zostanie wykonana sieć kanalizacyjna o długości 10,96 km       ( w tym 8,34 km kanalizacji grawitacyjnej i 2,62 km kanalizacji tłocznej), z której będzie korzystać ok. 803 mieszkanców miejscowości Skołoszów. Dodatkowo zaprojektowano osiem nowych przepompowni ścieków, których zadaniem bedzie przepompowywanie ścieków w kierunku istniejącej tłoczni ścieków, poprzez którą ścieki są kierowane do oczyszczalni w Świętem.

INWESTYCJE

Opublikowano: niedziela, 01, lipiec 2018

 

 

 

"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości   

Chałupki Chotynieckie i Zaleska Wola" 

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z o.o. zrealizowało operację pn.: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chałupki Chotynieckie i Zaleska Wola"

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego,      w ramach działania 7.2 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich dla operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa"  w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dofinansowanie projektu: 541 230,00 zł

Głównym celem zadania jest poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Chałupki Chotynieckie i Zaleska Wola.

W ramach zadania wykonano:

- sieć wodociągową o długości 8,443 km w tym:

- wykonano 44 przyłącza wodociągowe,

- 169 osób korzysta z sieci wodociągowej.