Inwestycje

Opublikowano: środa, 10, kwiecień 2024

 

Program Regionalny: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021 - 2027

Priorytet FEPK 01 "Konkurencyjna i cyfrowa gospodarka"

Działanie PEPK 01.02 "Cyfryzacja"

Tytuł projektu: "Cyfrowe Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z o.o. w twoim domu"

Wartość projektu: 3 623 848,70 zł

Dotacja: 3 080 101,39 zł

Wkład własny: 543 747,31 zł

Realizacja projektu pt. "Cyfrowe Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o. w twoim domu"  ma na celu wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych do usług komunalnych świadczonych przez Spółkę.    Projekt ma na celu stworzenie nowoczesnej platformy elektronicznej, która umożliwi mieszkańcom gminy  dostęp do e-usług za pomocą internetu. Działania w projekcie obejmują szeroko zakrojoną modernizację infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie nowych systemów  które poprawią dostęp do  usług publicznych oraz zakup sprzętu IT, niezbędnego do realizacji projektu.

Grupami docelowymi, które skorzystają na realizacji projektu  są obywatele i mieszkańcy Gminy Radymno, przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Gminy Radymno oraz pracownicy PKGR Sp. z o.o.

Cele projektu:

1. Ułatwienie dostępu do usług: wdrożenie Platformy Projektowej integrującej wszystkie narzędzia i e-usługi w jednym miejscu, mieszkańcy gminy będą mogli załatwić wiele spraw online (zdalnie). Znacznie to usprawni i ułatwi procesy administracyjne.

2. Zwiększenie efektywności administracyjnej: e-usługi publiczne przyczyniają się do automatyzacji wielu procesów administracyjnych, eliminując zbędne procedury, ograniczające biurokrację i zużycie materiałów biurowych - eksploatacyjnych. Pozwoli to oddelegować pracowników do innych zadań, z jednoczesnym wykazaniem oszczędności.

3. Poprawa obsługi obywateli: dzięki e-usługom mieszkańcy uzyskają usprawnienie działań administracji, skrócona zostanie ścieżka obiegu dokumentów, czas obsługi, oraz wyeliminowana zostanie konieczność wielokrotnych wizyt u Wnioskodawcy wpływająca negatywnie na zadowolenia obywateli.

4. Zwiększenie transparentności: e-usługi publiczne umożliwią mieszkańcom monitorowanie postępu swoich spraw, dostęp do ISP oraz łatwiejsze udostępnianie dokumentów.

5. Monitorowanie środowiska klimatycznego pozwoli na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji dla lokalnej społeczności.

6. Automatyzacja procesów administracyjnych, m.in. składanie wniosków, rejestracja dokumentów czy płatności online. Pozwoli to znacznie skrócić czas realizacji usług, zmniejszy ilość formalności i ułatwi załatwienie spraw.

7. Digitalizacja i udostępnienie danych sektora publicznego: ułatwi zarządzanie nimi, wyszukiwanie  i udostępnianie online. Dzięki temu można tworzyć nowe usługi i aplikacje, które wykorzystują te dane w celu lepszego planowania rozwoju Wnioskodawcy i dostarczania informacji otoczeniu.

8.Wdrożenie rozwiązań IT (sprzętowych i softwarowych) także wspomagających pracę zdalną w zabezpieczonej formie.

9. Udoskonalenie cyberbezpieczeństwa dla wdrażanych narzędzi i e-usług poprzez zabezpieczenia danych i systemów przed atakami cybernetycznymi ( m.in. poprzez szyfrowanie danych, autoryzacja użytkowników poprzez  Krajowy Węzeł identyfikacji Elektronicznej, monitorowanie systemów oraz edukację pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa).

#FunduszeUE

 

Inwestycje

Opublikowano: wtorek, 14, listopad 2023

Inwestycje 

 

 Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z o.o. realizuje operacje pn.:

"Budowa kanalizacji ścieków bytowych w Chotyńcu"

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa", w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".

Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców Chotyńca oraz ochrona środowiska naturalnego.

W ramach inwestycji zostanie wybudowany system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych o łącznej długości 6,643 km, wraz z uzbrojeniem sieci i tłoczni ścieków. Powstające ścieki poprzez system kanalizacyjne beda odprowadzane do do oczyszczalni ścieków w Młynach.

Wartość inwestycji wynosi 5 748 596,76 zł w tym dofinansowanie z PROW 3 286 172 zł.

Projekt realizowany jest przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w formie pożyczki pomostowej

 

Inwestycje

Opublikowano: poniedziałek, 01, sierpień 2022

 

 

 

     Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o. zrealizowało przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej      w Rzeszowie inwestycje pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz                    z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą, urządzeniami i obiektami towarzyszącymi w miejscowości Korczowa, Gmina Radymno - etap II".

Celem przedsięwzięcia była budowa grawitacyjno - tłocznego systemu kanalizacyjnego, wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, który pozwoli na odbieranie ścieków bytowych powstających w gospodarstwach domowych             i innych obiektach istniejących na terenie wsi Korczowa, oraz przesył ścieków do oczyszczalni ścieków w Młynach.

W ramach zadania zostało wybudowane ok. 9,638 km sieci kanalizacyjnej w tym ok. 9,076 km kanalizacji grawitacyjnej, 74 przyłącza kanalizacyjne o długości ok. 0,837 km oraz 4 przepompownie ścieków.

Inwestycje

Opublikowano: wtorek, 22, czerwiec 2021

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestuje w obszary wiejskie"

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z o. o. realizuje operację pn.:

"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korczowa, Gmina Radymno - Etap I, wraz z rurociągiem tłocznym Korczowa - Młyny"

     W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów  małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii , operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa".

      Celem operacji jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Korczowa oraz rurociągu tłocznego Korczowa - Młyny.

W ramach zadania zostanie wybudowane 9,471 km sieci kanalizacji w tym:

-2 681,0 m kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U o średnicy:

D = 160 mmm - 418,0 m,

D = 200 mm - 2076,5 m,

D = 135 mm - 186,5 m,

- 6790,5 m kanalizacji tłocznej z rur PE o średnicy D=90-140 mm,

- 166,0 m przyłączy kanalizacyjnych z rur PVC o średnicy D=160 mm,

- 2 przepompownie i 1 tłocznia ścieków.

INWESTYCJE

Opublikowano: poniedziałek, 01, czerwiec 2020

 

"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skołoszów,

Gmina Radymno - II etap z rozbudową oczyszczalni w Świętem"

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z o. o. realizuje projekt pn.: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Święte, Gmina Radymno".

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej  nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Ogólna wartość to 17 022 126,23 zł, w tym dofinansowanie 8 485 870,58 zł.

Skala przedsięwzięcia obejmuje modernizację, rozbudowę obiektów części mechanicznej, biologicznej oraz osadowej oczyszczalni ścieków w zakresie architektury, konstrukcji, technologii, instalacji sanitarnych, elektrycznych i AKPiA, zagospodarowania terenu, oraz rozruch mechaniczny i technologiczny oczyszczalni. W praktyce powstanie nowa oczyszczalnia o przepustowości 1069m3/dobę z wykorzystaniem części istniejących, przebudowanych obiektów. Wybudowana zostanie również instalacja fotowoltaiczna, co pozwoli na poprawienie efektywności kosztowej oczyszczania ścieków.

Zwiększenie przepustowości zabezpieczy w 100% oczyszczanie ścieków powstających w całej "aglomeracji Święte" w skład której wchodzą następujące miejscowości: Święte, Sośnica, Skołoszów, Ostrów, Zamojsce, Zabłotce, Łazy, Duńkowice, Piaski, Michałówka, Grabowiec, Nienowice i Sośnica Brzeg. 

 

Projekt zrealizowano przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.