Inwestycje

Opublikowano: poniedziałek, 01, sierpień 2022

 

 

 

     Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o. zrealizowało przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej      w Rzeszowie inwestycje pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz                    z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą, urządzeniami i obiektami towarzyszącymi w miejscowości Korczowa, Gmina Radymno - etap II".

Celem przedsięwzięcia była budowa grawitacyjno - tłocznego systemu kanalizacyjnego, wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, który pozwoli na odbieranie ścieków bytowych powstających w gospodarstwach domowych             i innych obiektach istniejących na terenie wsi Korczowa, oraz przesył ścieków do oczyszczalni ścieków w Młynach.

W ramach zadania zostało wybudowane ok. 9,638 km sieci kanalizacyjnej w tym ok. 9,076 km kanalizacji grawitacyjnej, 74 przyłącza kanalizacyjne o długości ok. 0,837 km oraz 4 przepompownie ścieków.

Inwestycje

Opublikowano: wtorek, 22, czerwiec 2021

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestuje w obszary wiejskie"

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z o. o. realizuje operację pn.:

"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korczowa, Gmina Radymno - Etap I, wraz z rurociągiem tłocznym Korczowa - Młyny"

     W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów  małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii , operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa".

      Celem operacji jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Korczowa oraz rurociągu tłocznego Korczowa - Młyny.

W ramach zadania zostanie wybudowane 9,471 km sieci kanalizacji w tym:

-2 681,0 m kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U o średnicy:

D = 160 mmm - 418,0 m,

D = 200 mm - 2076,5 m,

D = 135 mm - 186,5 m,

- 6790,5 m kanalizacji tłocznej z rur PE o średnicy D=90-140 mm,

- 166,0 m przyłączy kanalizacyjnych z rur PVC o średnicy D=160 mm,

- 2 przepompownie i 1 tłocznia ścieków.

INWESTYCJE

Opublikowano: poniedziałek, 01, czerwiec 2020

 

"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skołoszów,

Gmina Radymno - II etap z rozbudową oczyszczalni w Świętem"

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z o. o. realizuje projekt pn.: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Święte, Gmina Radymno".

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej  nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Ogólna wartość to 17 022 126,23 zł, w tym dofinansowanie 8 485 870,58 zł.

Skala przedsięwzięcia obejmuje modernizację, rozbudowę obiektów części mechanicznej, biologicznej oraz osadowej oczyszczalni ścieków w zakresie architektury, konstrukcji, technologii, instalacji sanitarnych, elektrycznych i AKPiA, zagospodarowania terenu, oraz rozruch mechaniczny i technologiczny oczyszczalni. W praktyce powstanie nowa oczyszczalnia o przepustowości 1069m3/dobę z wykorzystaniem części istniejących, przebudowanych obiektów. Wybudowana zostanie również instalacja fotowoltaiczna, co pozwoli na poprawienie efektywności kosztowej oczyszczania ścieków.

Zwiększenie przepustowości zabezpieczy w 100% oczyszczanie ścieków powstających w całej "aglomeracji Święte" w skład której wchodzą następujące miejscowości: Święte, Sośnica, Skołoszów, Ostrów, Zamojsce, Zabłotce, Łazy, Duńkowice, Piaski, Michałówka, Grabowiec, Nienowice i Sośnica Brzeg. 

 

Projekt zrealizowano przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

INWESTYCJE

Opublikowano: poniedziałek, 03, grudzień 2018

 

"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skołoszów,

Gmina Radymno - II etap z rozbudową oczyszczalni w Świętem"

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z o. o. zrealizowało projekt pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skołoszów, Gmina Radymno - II etap".

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej  nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Ogólna wartość to  7 603 528,24 zł, w tym dofinansowanie 4 539 876,86 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie ilości ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków oraz ochrona środowiska naturalnego na terenie Gminy Radymno.

W ramach projektu została wykonana sieć kanalizacyjna o długości 10,96 km        ( w tym 8,34 km kanalizacji grawitacyjnej i 2,62 km kanalizacji tłocznej), z której  korzysta ok. 803 mieszkańców miejscowości Skołoszów. Dodatkowo wykonano osiem nowych przepompowni ścieków, których zadaniem jest przepompowywanie ścieków w kierunku istniejącej tłoczni ścieków, poprzez którą ścieki są kierowane do oczyszczalni w Świętem.

INWESTYCJE

Opublikowano: niedziela, 01, lipiec 2018

  "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie"

 

"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości   

Chałupki Chotynieckie i Zaleska Wola" 

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z o.o. zrealizowało operację pn.: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chałupki Chotynieckie i Zaleska Wola"

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego,      w ramach działania 7.2 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich dla operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa"  w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dofinansowanie projektu: 541 230,00 zł

Głównym celem zadania jest poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Chałupki Chotynieckie i Zaleska Wola.

W ramach zadania wykonano:

- sieć wodociągową o długości 8,443 km w tym:

- wykonano 44 przyłącza wodociągowe,

- 169 osób korzysta z sieci wodociągowej.